به وبلاگ مذهبی جبرئیل خوش آمدید

نمازهای ایام هفته

 

نمازهای ایام هفته :

 

شنبه :

 

- نماز شب شنبه (1) :

رسول اکرم صلى اللّه علیه و آله فرمود: هر کس شب شنبه دو رکعت نماز کند به حمد و توحید و بیست و پنج بار تسبیحات اربعه
)سبحان اله و الحمدللّه و لا اله الا اللّه و اللّه اکبر(
حق تعالى گناهان او را بیامرزد و از گناهان بیرون رود مثل روزى که از مادر متولد شده است .

 

- نماز شب شنبه (2) :

از رسول اکرم (صلى اللّه علیه و آله) نقل شده : هرکه در شب شنبه چهار رکعت نماز بخواند ، در هر رکعت سوره حمد یکمرتبه و سوره توحید هفته مرتبه ، نوشته شود از برای او به هر رکعت هفتصدحسنه و عطا کند خدای تعالی به شهرهایی در بهشت .

 

- نماز روز شنبه (1) :

از رسول اکرم (صلى اللّه علیه و آله) نقل شده که فرمود : هرکه در روز شنبه ، چهار رکعت نماز بخواند ، در هر رکعت حمد یکمرتبه و سوره کافرون سه مرتبه و بعد از فارغ شدن ، یک مرتبه آیة الکرسی را بخواند ، بنویسد خدای عزوجل از برای او به هر حرفی ثواب یک شهید .

 

- نماز روز شنبه (2) :

سیدبن طاووس از حضرت اما حسن عسکری (ع) روایت کرده : از پدارنم (علیهم السلام) که هر کس روز شنبه چهار رکعت نماز گذارد و بخواند در هر رکعت بعد از حمد سوره توحید و آیه الکرسی را ، می نویسد خداوندعزوجل او را در درجه پیغمبران و شهدا و صالحین ، و نیکو رفیقانند ایشان .

 

**********

 

یکشنبه :

 

- نماز شب یکشنبه :

رسول (اکرم صلى اللّه علیه و آله) فرمود: هر کس شب یکشنبه شش رکعت نماز کند در هر رکعت بعد از حمد هفت بار توحید بخواند خداى تعالى به او مزد شاکرین و صابرین و اعمال متقین بخشد و برایش عبادت چهل سال بنویسد و از جایش برنخیزد مگر آمرزیده و از دنیا برون نشود تا جایش را در بهشت ببیند و مرا هم در خوابش ببیند و هر کس مرا در خوابش دید بهشت برایش واجب شود.

(جمال الاسبوع(

 

- نماز روز یکشنبه (1) :

نقل شده است روز یکشنبه وقت چاشتگاه که آفتاب بالا آمده باشد (بعد از طلوع آفتاب) ، دور رکعت نماز می خوانی ، در رکعت اول بعد از حمد سه مرتبه سوره کوثر و در رکعت دوم بعد از حمد سه مرتبه سوره توحید . کسی که این نماز را بخواند آزاد می شود از آتش و پاک می شود از نفاق و ایمن می شود از عذاب . پس ذکر کرده اند ثوابهای زیادی برای خواننده این نماز .

 

- نماز روز یکشنبه (2) :

از امام حسن عسکری (ع) روایت است : هرکه در این روز (یکشنبه) چهار رکعت نماز بخواند و در هر رکعت حمد و سوره تبارک (ملک) را بخواند ، حق تعالی مکان دهد او را بهشت هرجا که خواهد .

 

**********

 

دوشنبه :

 

- نماز شب دوشنبه (1) :

رسول اکرم صلى اللّه علیه و آله فرمود: هر کس شب دوشنبه دو رکعت نماز کند در هر رکعت پانزده حمد و پانزده توحید و پانزده ناس پانزده فلق بخواند و بعد از تمام شدن نماز پانزده آیة الکرسى قرائت کند خداوند نامش را از بهشتیان گرداند و اگر چه از اهل آتش باشد برایش گناهان آشکار را آمرزد و برایش به هر آیه اى که خوانده یک حج و یک عمره نویسد و گویا دو بنده از فرزندان اسماعیل علیه السلام آزاد کرده و شهید بمیرد. (جمال الاسبوع ، ص 64(

 

- نماز شب دوشنبه (2) :

نماز این شب ، دورکعت نقل شده است . در هر رکعت بعد از حمد ، آیة الکرسی و سوره توحید و فلق و ناس هریک را یکمرتبه بخواند و بعد از فارغ شدن از نماز ده مرتبه استغفار کند ( ده مرتبه بگوید : استغفر الله ربی و اتوب الیه ) . نوشته شود از برای او ده حج و عمره خالص ( بدون ریا ) از طرف خدای عزوجل .

 

- نماز روز دوشنبه (1) :

نماز این روز چهار رکعت است و در رکعت اول بعد از حمد یک مرتبه آیة الکرسی و در رکعت دوم حمد یکمرتبه و سوره توحید یکمرتبه . در دو رکعت دوم ، در رکعت اول بعد از حمد سوره فلق یک مرتبه و در رکعت دوم بعد از حمد سوره ناس یک مرتبه . بعد از فارغ شدن از چهار رکعت ، ده مرتبه استغفار کند ( ده مرتبه بگوید : استغفر الله ربی و اتوب الیه ) .

 

- نماز روز دوشنبه (2) :

نقل است : در این روز ده رکعت نماز به جا آورد و بخواند در هر رکعت حمد و توحید هرکدام ده مرتبه . حق تعالی در روز قیامت برای او روشنایی ای قرار دهد تا قبطه برند بر او جمیع خلق خدا .

 

**********

 

سه شنبه :

 

- نماز شب سه شنبه :

رسول اکرم صلى اللّه علیه و آله فرمود: هر کس شب سه شنبه دو رکعت نماز گزارد در رکعت اول حمد و انا انزلنا و در رکعت دوم حمد و هفت بار قل هو اللّه بخواند خدا برایش مى آمرزد و درجات او را بلند نماید و به او از نزد خدا در بهشت خیمه اى از در عطا شود که وسیعتر از یک شهر در دنیا است .

(جمال الاسبوع ، ص 77(

 

- نماز روز سه شنبه (1) :

نماز ای روز دورکعت روایت شده است که در هر رکعت حمد یک مرتبه و سوره والتین و توحید و فلق و ناس هرکدام یک مرتبه .

 

- نماز روز سه شنبه (2) :

فروده اند : در این روز شش رکعت نماز به جا آورد و بخواند در هر رکعت آیه « آمن الرسول » را تا به آخر ( دو آیه آخر سوره بقره ) و سوره زلزلت را یک مرتبه . حق تعالی گناهان او را بیامرزد و از گناهان بیرون آید مانند روزی که از مادر متولد شده است .

 

**********

 

چهارشنبه :

 

- نماز شب چهارشنبه  :

رسول اکرم صلى اللّه علیه و آله فرمودند: هر کس در شب چهارشنبه دو رکعت نماز کند بعد از حمد در هر رکعت آیه الکرسى و توحید و قدر بخواند خداوند گناهان گذشته و آینده او را بیامرزد.

 

- نماز روز چهارشنبه  (1) :

نماز این روز دو رکعت است ، در هر رکعت بعد از حمد سوره زلزلت ( زلزال ) یک مرتبه و سوره توحید سه مرتبه . کسی که این نماز را بخواند خدا رفع کند از او تاریکی قبر را تا روز قیامت . پس ذکر شده ثواب زیاد برای خواننده این نماز . ( جمال الاسبوغ بکمال العمل المشروع ، ص 89 )

 

- نماز روز چهارشنبه (2) :

فرموده اند : در این روز چهار رکعت نماز بگذارد و بخواند در هر رکعت بعد از حمد ، سوره توحید و قدر هرکدام یک مرتبه . خداوند قبول فرماید توبه او را از هر گناهی و تزویج فرماید به او حوریه ای در بهشت .

 

**********

 

پنجشنبه :

 

- نماز شب پنجشنبه (1) :

از فاطمه زهرا سلام اللّه علیها روایت شده که رسول خدا مرا شب پنج شنبه نمازى آموخت هر کس شش رکعت (سه دو رکعتى ) نماز کند در هر رکعت بعد از حمد بخواند:
« قل اللهم مالک الملک توتى الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و نذل من تشاء بیدک الخیر انک على کل شى ء قدیر تولج اللیل فى النهار و تولج النهار فى اللیل و تخرج الحى من المیت و تخرج المیت من الحى و تزرق من تشاء بغیر حساب » .
بخواند چون از نماز فارغ شد بگوید:
« جزى اللّه محمدا ما هو اهله »
خدا برایش بیامرزد هر گناهى را تا هفتاد سال و به او از ثواب ناشمار عطا فرماید.

 

- نماز شب پنجشنبه (2) :

نماز این شب شش رکعت است . در هر رکعت بعد از حمد ، آیة الکرسی و سوره کافرون هرکدام یک مرتبه و سوره توحید را سه مرتبه ، و بعد از تمام شدن نماز ، سه مرتبه آیة الکرسی را بخواند . هرکه این نماز را بخواند اگر نزد خدا شقاوت داشته باشد خدا ملکی را می فرستد که شقاوتش را پاک کند و جای آن سعادت بنویسد .

 

- نماز روز پنجشنبه (1) :

نماز این روز دورکعت است ، در هر رکعت حمد یک مرتبه و سوره نصر و کوثر هرکدام پنج مرتبه ، و بعد از عصر چهل مرتبه سوره توحید را بخواند و چهل مرتبه استغفار نماید . کسی که این نماز را بخواند عطا شود به او حسنات به عدد آنچه در بهشت و جهنم است .

 

- نماز روز پنجشنبه (2) :

فرمایش است : در این روز ده رکعت نماز بگذارد و بخواند در هر رکعت سوره حمد و توحید هرکدام ده مرتبه ، ملائکه به او گویند هرحاجتی که داری بخواه که برآورده خواهد شد .

 

**********

 

جمعه :

 

- نماز شب جمعه :

از رسول خدا روایت شده هر کس شب جمعه دو رکعت نماز کند در هر رکعت بعد از حمد هفتاد مرتبه توحید بخواند و بعد از تمام شدن نماز هفتاد بار بگوید « استغفروا اللّه » به آن خدایى که مرا به حق انگیخته اگر با این نماز نمازگذار براى تمام امتم دعا کند از خدا براى آنها بهشت را به شفاعتش مى گیرد و خداوند به او به هر حرفى در این استغفار به عدد نجوم آسمان خانه بخشد و در هر خانه به عدد نجوم آسمان قصر باشد و در هر قصرى به شمار ستارگان آسمان خزینه در هر خزینه همان قدر سریر در هر سریرى همان قدر فرش و به عدد نجوم جاریه خداى مهربان همه این ثوابها را عطا مى کند به کسى که این دو رکعت را بخواند.

 

- نماز روز جمعه :

فرمایش است : در این روز چهاررکعت نماز گزارد و بخواند در هر رکعت سوره حمد و تبارک ( ملک ) و سجده . حق تعالی او را داخل بهشت کند شفاعت او را در حق اهل بیت او قبول فرماید و نگه دارد او را از فشار قبر و هوسهای قیامت ( فتنه دجال ) .

+ محمد ; ٥:۳٠ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸٩
comment نظرات ()