برترى ماه رمضان و ثواب روزه آن

 

1.امام باقر علیه السلام به جابر فرمودند: اى جابر! کسى که به ماه رمضان برسد وروز آن را روزه گرفته ، پاره اى از شبش را عبادت کند، فرج و زبان خود را حفظ کرده ،چشمش را از حرام بپوشاند و از آزار مردم بپرهیزد، همانند روزى که از مادر متولد شداز گناهان بیرون مى رود.
جابر مى گوید گفتم : فدایت گردم ، چه حدیث خوبى ! حضرتفرمودند: و چه شرط سختى !

 

2.امام باقر علیه السلام فرمودند: رسول خدا صلى الله علیه و آله هنگامى که به هلالماه رمضان مى نگریستند، رو به قبله نموده و دعا مى کردن (اللهم اهله علینا بالامن و الایمان و السلامه و الاسلام والعافیه المجلله و الرزق الواسع و دفع الاسقام و تلاوه القرآن و العون على الصلاه والقیام . اللهم سلمنا لشهر رمضان و سلمه لنا و تسلمه منا حتى ینقضى شهر رمضان و قدغفرت لنا)
آنگاه رو به مردم نموده و مى فرمودند: اىمسلمانان! هنگامى که هلال ماه رمضان ظاهر شد، شیطانهاى رانده شده زنجیر مى شوند،درهاى آسمان ، درهاى بهشتها و درهاى رحمت گشوده مى شودند، درهاى جهنم بسته شده ،دعا مستجاب شده و به هنگام هر افطار خداوند آزاد شدگانى دارد که آنها را از آتشجهنم آزاد مى کند و هر شب منادى ندا مى دهد(آیا سائلى هست ؟ آیا استغفار کنندهاى هست ؟ خدایا به هر خرجکننده اى عوض و به هر بخیلى تلف عنایت فرما)
و هنگامى که هلال شوال حلول کند، به مؤ منین ندا مىکنند، بامدادان براى گرفتن جایزه بروید که آن روز، روز جایزه است . آنگاه امام باقرعلیه السلام فرمودند: هان سوگند به کسى که جانم به دست اوست ، این جایزه درهم ودینار نیست .

 

3.امام باقر علیه السلام فرمودند: همانا که پیامبر (صلى الله علیه و آله) از عرفاتبازگشته و رهسپار منى بود، وارد مسجد شد، مردم گرد او جمع شده و درباره لیله القدراز او سوال کردند. حضرت در آن جا سخنرانى نموده و پس از ثناى الهى فرمودند: هر کداماز شما که درباره شب قدر از من سوال کنید، آن را از شما پنهان نمى کنم . چون همانامن نیز آن را نمى دانم . اى مردم ! بدانید همانا هر کسى با حصت و سلامت به ماهرمضان برسد و روزش را روزه گرفته ، مقدارى از شبش را عبادت کند، مراقب نمازش باشد وبه نماز جمعه اش ونماز عید فطر برود، قطعا شب قدر را درک کرد و به جایزه پروردگاردست یافته است .
راوى مى گوید: امام صادق علیه السلام فرمودند: بخدا سوگند بهجوایزى رسیده است که مانند جوایز بندگان نیست .

 

4.امام باقر علیه السلام نقل مى نماید که رسول خدا صلى الله علیه و آله هنگامى کهماه رمضان فرا رسید، یعنى سه روز که از شعبان باقى بود، به بلال فرمودند: در میانمردم تجار بزن . هنگامى که مردم جمع شدند، پیامبر صلى الله علیه و آله بالاى منبررفته و خدا را حمد و ثنا گفته ، سپس ‍ فرمودند: اى مرم ! همانا این ماه فرا رسیده ،ماهى که سرور ماههاست .
شبى در آن است که از هزار ماه بهتر است . درهاى جهنم درآن بسته شده و درهاى بهشت در آن گشوده مى گردد. کسى که آن را درک کند و آمرزیدهنشود، خداوند آن را از خود دور کند. و کسى که پدر و مادر خود را درک کند و آمرزیدهنشود، خداوند او را از خود دور کند. و کسى که من نزد او ذکر شوم و بر من صلواتنفرستد، خداوند عزوجل او را از خود دور کند.

 

5.امیرالمؤ منین علیه السلام فرمودند: هنگامى که ماه رمضان فرا رسید. رسول خدا صلىالله علیه و آله ایستاد و حمد و ثناى الهى را بجا آورد و سپس فرمود: اى مردم ! خداوند شما را از شر دشمنان جنیتان حفظ کرد. و فرمود (بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را)و به شما وعـده اجابتداد. آگاه باشید که بر هر شیطان رانده شده هفت فرشته گمارده شده است و تا پایان اینماه آن شیطان رها نشود (و بدین ترتیب آن شیاطین بر شما تسلطى ندارد). آگاه باشید کهاز اولین شب آن درهاى آسمان گشوده مى شود. آگاه باشید که دعا در آن مقبول است .

 

6.راوى مى گوید: شنیدم که امام صادق علیه السلام فرمودند: همانا خداى عزوجل در هرشب ماه رمضان آزاد شدگان و رهایى یافتگانى از آتش دارد، مگر کسى که با مست کننده اىافطار نماید و هنگامى که شب آخر فرار سد در آن شب به تعداد همه کسانى که در این ماهآخر آزاد کرده است ، آزاد مى نماید.

 

7.امام باقر علیه السلام فرمودند: رسول خدا صلى الله علیه و آله در آخرین جمعهشعبان سخنرانى نموده و پس از حمد و ثناى خداوند فرمودند: اى مردم ! نزدیک است ماهىفقرا برسد که در آن شبى است بهتر از هزار ماه و آن ماه ، ماه رمضان است . خداوندروزه آن را واجب نموده وعبادت یک شب را با نمازى مستحب مانند عبادت هفتاد شب بانمازى مستحب در سایر ماهها قرار داده است . و پاداش کسى را که در این ماه مبادرت بهعمل خیر و نیک مستحبى بنماید، مانند پاداش کسى قرار داده است که واى از واجبات خداىعزوجل را بجا آورد. و کسى که واجبى از واجبات خداوند را بجا آورد، و همانا ثواب صبربهشت است . آن ماه مواسات ( یارى نمودن ) است . و آن ماهى است که خداوند در آن رزقمؤ منین را افزایش ‍ مى دهد. کسى که به مؤ من روزه دارى در آن افطار بدهد. بخاطراین عمل (پاداش ) آزادى یک بنده و آمرزش گناهان گذشته اش را خواهد داشت .
عرضهداشتند: اى رسول خدا! همه ما توانایى افطارى دادن به روزه دار را نداریم . آن حضرتصلى الله علیه و آله فرمودند: همانا خداوند کریم است . به کسى هم که جز بر مقدارىشیر مخلوط با آن که روزه دارى با آن افطار کند یا شربت آب گوارایى یا چند دانهخرماى ریز توانایى نارد و نمى توانند بیش ‍ از این بدهد. نیز این ثواب را عنایت مىفرمایند. کسى که در آن بر بنده خود آسان گیرد، خداى عزوجل نیز در حساب بر او آسانگیرد. و آن شهرى است که اولش رحمت و سطش آمرزش و آخرش اجابت و آزادى از آتش ‍ است . و در آن شما از چهار چیز بى نیاز نیستند. دو چیز که خداوند را با آن راضى مى کنید ودو چیز است که شما به هیچ وجه از آن بى نیاز نیستند. دو چیز که خداوند را با آنراضى مى کنید، گواهى به این است که هیچ خدایى جز خداى یگانه نیست و همانا من رسولخداوند هستم و دو چیزى که شما به هیچ وجه از آن بى نیاز نیستند، این است که حاجتهاىخود و بهشت را از خداوند خواسته ، از خدا عافیت (تندرستى ) را بخواهید و از جهنم بهاو پناه ببرید.

 

8.امام باقر علیه السلام نقل مى نمایند که رسول خدا صلى الله علیه و آله هنگامى کهماه رمضان فرا رسید، یعنى سه روز به ماه رمضان مانده بود، به بلال دستور داد تا درمیان مردم جار بزند. هنگامى که مردم جمع شدند، بالاى منبر رفته پس از حمد و ثناىخداوند فرمودند: اى مردم ! همانا این ماه فرا رسید و آن سرور ماههاست . در آن شبىاست که بهتر از هزار ماه است . درهاى جهنم در آن بسته شده و درهایى بهشت گشوده مىشود. کسى که آن را درک کند و آمرزیده نشود، خداوند او را از خود دور کند و کسى کهپدر و مادر خویش را درک کند و آمرزیده نشود، خداوند او را از خود دور کند و کسى کهمن نزد او یاد شوم و بر من صلوات نفرستد، آمرزیده نشود و خداى عزوجل او را از خوددور کند.

 

9.امام صادق علیه السلام در آخر یک حدیث طولانى فرمودند: درهاى آسمان در رمضان بازمى شود، شیاطین کند و زنجیر مى شوند و اعمال مومنین پذیرفته مى شود. ماه رمضان خوبماهى است و در زمان رسول خدا صلى الله علیه و آله به این ماه مرزوق (ماهى که روزیشرا داده اند) مى گفتند.

 

10. امام صادق علیه السلام فرمودند: همانا خداوند در شبى از ماه رمضان آزادشدگانىاز آتش دارد، مگر کسى که با مست کننده اى افطار کند، کینه توزى کند یا صاحب شطرنجباشد.

 

11. راوى مى گوید: از امام باقر علیه السلام پرسیدم شب مبارکى که در آیه«همانا ما آن (قرآن ) را در شب مبارکى نازلکردیم»آمده است ، چه شبى است ؟ آن حضرت علیه السلامفرمودند: این شب ، شب قدر است که در هر سال در دآخر ماه رمضان قرار دارد. و قرآننازل نشده ، مگر در شب قدر. خداى عزوجل مى فرمایند« در این شب همه چیز با حکمت الهى مشخص و معین مى شود. » در این شب هر خیر وشر، طاعت و معصیت ، تولد و مرگ و رزقى از آن شب بمدت یک سال معین و مشخص ‍ مى شود. و آنچه قرار است در این شب واقع شود، حتما اتفاق خواهد افتاد، البته خداوند مىتواند هر چیزى را تغییر دهد. عرض کردم: «شب قدر بهتر از هزارماه است»  یعنى چه ؟ آن حضرتعلیه السلام فرمودند: انواع اعمال نیک و خوبیها در این شب بهتر از همین اعمال درهزار ماه است که در آن شب قدر نباشد. و خوبیها در این شب بهتر از همین اعمال درهزار ماه است که در آن شب قدر نباشد. و اگر خداوند ثواب مؤ منین را دو چندآن مىنمودند: آنان به چنین ثوابى نمى رسیدند و در هر حال خداوند است که حسنات آنان را دوچندآن مى نماید.

 

12. سعید بن جبیر مى گوید از ابن عباس پرسیدم کسى رمضان را روزه بگیرد و حق آن رابشناسد، چه پاداشى دارد؟ او در جواب گفت : آماده شو ابن جبیر تا چیزى به تو بگویمکه گوشهایت آن را نشنیده و بر دلت نگذشته است . خود را براى آنچه که از من پرسیدىفارغ ساز که آنچه پرسیدى علم اولین و آخرین است . سعید بن جبیر مى گوید رفتم و فردابه هنگام طلوع فجر بسرعت خود را به او رسانیده ، نماز صبح را خواندم و مطلب را یادآورى کردم . او به من رو کرده و گفت : آنچه را مى گویم بشنو. از رسول خدا صلى اللهعلیه و آله شنیدم که فرمودند: اگر مى دانستید در رمضان چه پاداشى براى شما نهفتهاست ، بیش از این شکر مى کردید.
هنگامى که شب اول آن فرا رسید، خداوند حتماگناهان امتم را مى بخشد، همه آنها را آشکار آن و پنهان آن را و دو هزار هزار درجهشما را بالا مى برد و پنجاه شهر براى شما مى سازد.
و در روز سوم خداوند در مقابلهر مویى که در بدنهاى شماست ، گنبدى در بهشت از درى سفید که در بالاى آن دوازدههزار خانه از نور و در پایین آن نیز دوازده هزار خانه از نور است و در هر خانه هزارتخت و بر هر تخت حوریه اى است ، عطا مى نماید که در هر روز هزار فرشته اى هدیه اىبه همراه دارد پیش شما مى آیند.
و در روز چهارم خداوند در بهشت جاوید هفتاد هزارقصر به شما عطا مى نماید که در هر قصر هفتاد هزار خانه وجود دارد و درهرخانه پنجاههزار تخت است که بر هر تختى حوریه اى است ، در مقابل هر حوریه اى هزار دختر بچهخردسال است که لباس آنها بهتر از دنیا و آنچه در آن است ، مى باشد.
در روز پنجمخداوند در جنه الماوى (نوعى از بهشت ) هزار شهر به شما عطا مى کند که در هر شهرهفتاد هزار خانه و در هر خانه اى هفتاد هزار سفره غذا هست . و بر هر سفره هفتادهزار کاسه است که در هر کاسه اى شصت هزار نوع غذا هست که هیچ کدام از آنها شبیهیکدیگر نیست .
در روز ششم خداوند صد هزار شهر در بهشت به شما عطا مى کند که درهر شهرى صد هزار خانه و در هر خانه اى صد هزار تخت از طلا هست که درازى هر تخت هزارذراع است . بر هر تختى همسرى از حورالین است که سى هزار زلف جلو پیشانى دارد که بادر و یاقوت بافته شده است که هر زلفى را صد کنیز حمل مى کنند.
در روز هفتمخداوند در جنه النعیم (بهشت نعمت ) ثواب چهل هزار شهید و چهل هزار صدیق را به شماعنایت مى فرماید.
در روز هشتم خداوند مانند عمل شصت هزار عابد و شصت هزار زاهدرا به شما عطا عنایت مى نماید، به شما نیز عطا مى فرماید.
در روز نهم خداوندآنچه را که به هزار عالم ، هزار معتکف وهزار جنگجوى در جبهه عنایت مى نماید، به شمانیز عطا مى فرماید.
در روز دهم هفتاد هزار حاجت شما را بر اورده نموده و خورشید،ماه ، ستارگان ، چهارپایان ، پرندگان هر سنگ و گلى و هر خشک وترى و ماهیهاى دریاهاو برگهاى درختان براى شما استغفار مى کنند.
در روز یازدهم ثواب چهار حج و چهارعمره را براى شما مى نویسندکه هر حجى همراه با پیامبرى از پیامبرآن و هر عمره اىهمراه با صدیق یا شهیدى باشد.
در روز دوازهم گناهان شما را تبدیل به حسنات نمودهو حسنات شما را دو چندآن ساخته و در مقابل هر حسنه اى یک هزار حسنه براى شما مىنویسد.
در روز سیزدهم خداوند به عدد هر سنگ و گلى بین مکه و مدینه ، شفاعتى رابه شما عطا مى فرماید.
ر روز چهاردهم گویا آدم و نوح علیه السلام و بعد از آنهاابراهیم و موسى علیه السلام و بعد از آنها داود و سلیمان علیهما السلام را ملاقاتکرد و با هر پیامبرى دویست سال خدا را عبادت کرده اید.
در روز پانزدهم تمامىحاجتها (یا ده حاجت ) از حاجتهاى دنیا و آخرت را بر آورده نموده آنچه را با حضرتایوب علیه السلام عطا نموده به شما استغفار مى کنند و در روز قیامت چهل نور به شماعطا مى نماید، ده تا طرف راست ، ده تا طرف چپ ، ده تا روبرو و ده تا پشست سر.
درروز شانزدهم هنگامى که از قبر خارج شوید، شصت لباس به شما عطا مى نماید که آنها رامى پوشید و نیز شترى که سوار آن مى شوید و پاره ابرى براى شما مى فرستد که در گرماىآن روز بر شما سایه مى افکند.
هنگامى که روز هفدهم فرا رسد، خداى عزوجل مىفرمایند: همانا و قطعاو محققا شما و پدرانتان را آمرزیده و سختیهاى روز قیامت را ازشما برداشتم .
هنگامى که روز هیجدهم فرا رسد، خداى تبارک و تعالى به جبرئیل ،میکائیل ، اسرافیل حمل کنندگان عرش و کرسى و کروبیان دستور مى دهد که تا سال آینده

/ 0 نظر / 27 بازدید