ثواب روزه ماه رجب

رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمودند: توجه داشته باشید که همان رجب ماه (اصم ( خداوند است و آن شهر بزرگى است . و همانا فقط باین جهت (اصم ) نامیده شده که بدونشک و تردید هیچ ماهى به لحاظ احترام و برترى نزد خداوند بپاى آن نمى رسد. و اهلجاهلیت در جاهلیت خود آن را بزرگ مى دانستند و هنگامى که اسلام آمد، جز بزرگى وبرترى ، چیزى بر آن افزوده نگشت . توجه داشته باشید که رجب ماه خدا شعبان ماه من ورمضان ماه امت من مى باشد. بدانید کسى که یک روز از رجب را بخاطر ایمان و پاداشخداوند روزه بگیرد، مستوجب رضایت بزرگ خداوند گردیده و روزه او در آن روز خشمخداوند را خاموش میگرداند و درى از درهاى جهنم بر آن بسته خواهد شد و اگر زمین پراز طلا شود و آن را در راه خدا خرج کند، برتر از روزه او نخواهد بود و پاداش او باهیچ چیزى از دنیا غیر از حسنات و کامل نمى شود و هنگامى که شب فرا رشد، ده دعاىمستجاب خواهد داشت اگر براى موردى در دنیا دعا کند، خداوند آن را به او عنایت خواهدفرمود و الا بالاترین خیرى را که دوستان ، محبوبان و برگزیدگان او در دعاى خودخواسته اند، براى او ذخیره مى فرماید.
و کسى که دو روز از رجب را روزه بگیرد،هیچ کسى از اهل آسمان و زمین نمى تواند کرامتى را که نزد خداوند دارد، توصیف کند وپاداشى مانند پاداش ده تن از راستگویان که مدت عمر خود - گرچه بسیار طولانىباشددروغى نگفته اند، خواهد داشت و در روز قیامت همانند و به مقدار آنان شفاعتنموده و با آنان و در میانشان محشور مى شود تا وارد بهشت گردد و از دوستان آنانباشد.
و کسى که سه روز ار رجب را روزه بگیرد، خداوند بن او و جهنم خندق با مانعىبه طول رفتن هفتاد سال قرار مى دهد و خداى عزوجل هنگام افطار او مى فرماید، همانا ومحققا حق تو بر من واجب شد و محبت و ولایت من براى تو لازم شد. اى فرشتگانم شما راگواه مى گیرم که همانا و محققا و قطعا همه گناهان او را از اول تا آخرین آنها،آمرزیدم .
و کسى که چهار روز از رجب را روزه بگیرد، از تمام بلاها ایمن مى شود،از دیوانگى ، جذام ، پیسى ، فتنه دجال و عذاب قبر در امان خواهد بود و مانندپاداشهاى عاقلان تو به کار و بازگشت کننده به خدا براى او مى نویسد و نامه عملش رادر میان دسته اول عبادت کنندگان به دست راستش مى دهند.
و کسى که پنج روز از رجبرا روزه بگیرد، به عهده خداوند است که در روز قیامت او را راضى کند و روز قیامت درحالى برانگیخته مى شود که صورتش مانند ماه شب چهارده است ، به عدد انبوهى از شنبراى او حسنات مى نویسند و بدون حساب وارد بهشت مى شود و به او میگویند، هر چه ارزودارى از خدا بخواه
و کسى که شش روز از رجب را روزه بگیرد، در حالى از قبر از قبرخود خارج مى شود که سیماى او نور درخشنده اى مى شود که صورتش مانند ماه شب چهاردهاست ، به عدد انبوهى از شن براى او حسنات مى نویسند و بدون حساب وارد بهشت مى شود وبه او مى گویند: هر چه ارزو دارى از خدا بخواه .
و کسى که شش روز از رجب را روزهبگیرد، در حالى از قبر خود خارج مى شود که سیماى او نور درخشنده اى دارد که ازخورشید سفیدتر است و غیر از این نور، در روز قیامت نورى به او مى دهند که اهل محشراز آن بهره مى گیرند و نیز در روز قیامت در دسته
اما یافتگان بر انگیخته مى شودتا جایى که از پل صراط بدون عبور عبور مى کند و از نافرمانى و اذیت پدر و مادر وقطع رحم ایمن خواهد بود.
و هر کسى که هفت روز از رجب روزه بگیرد، همانا خداونددر مقابل هر روز روزه ، درى از درهاى هشتگانه بهشت را براى او باز مى نماید، و بهاو مى فرماید، از هر کدام از درهاى بهشت که مى خواهى وارد شو.
و کسى که نه روزاز رجب را روزه بگیرد، در حالى از قبر خارج مى شود که صداى خود را به(لا اله الا الله)بلند کرده است و به چیزى جز بهشت رو نمى نماید و سیماى اونور درخشنده اى براى اهل محشر دارد تا جایى که مى گویند: این پیامبرى برگزیده است . همانا کمترین چیزى که به او مى دهند، ورود بدون حساب به بهشت است .
و کسى که دهروز از رجب را روزه بگیرد، خداوند دو بال سبز که با مروارید درخشان و بزرگ و یاقوتزینت شده است ، به او مى دهد که بوسیله آن مثل باد از پل صراط به سوى بهشتها پروازکند، از جمله مقربینى که به عدالت رفتار مى کنند، نوشته مى شود و گویا او صد سال (ومطابق نسخه دیگر هزار سال ) براى خدا صبر نموده و خدا را عبادت کرده است .
و کسىکه یازده روز از رجب را روزه بگیرد، در روز قیامت بنده اى نزد خداوند نمى اید کهبرتر از او باشد، مگر کسى که مثل او یا بیش از او روزه گرفته باشد.
و کسى کهدوازده روز از رجب را روزه بگیرد، در روز قیامت دو لباس سبز از )سندس)  و )استبرق)  به او مى پوشانند و لباسها را مى آراید که اگر یکى از آنلباسها را به دنیا بیاورند، حتما ما بین مشرق و مغرب آن نور افشانى نموده و دنیاخوشبوتر از بوى مشک خواهد شد.
و کسى که سیزده روز از رجب را روزه بگیرد، در روزقیامت میز غذایى در سایه عرش براى او مهیا خواهد بود که وسعت آن هفتاد برابر دنیاستو بر روى آن سینایى از مرواریدهاى بزرگ و یاقوت است که در هر سینى هفتاد هزار نوعغذا وجود دارد که بو و رنگ آنها مانند یکدیگر نیست و در حالى که مردم در سختى شدیدو بلاى بزرگ به سر مى برند، او از آنها بهره مند است .
و کسى که چهارده روز ازرجب را روزه بگیرد، خداوند پاداشى از کاخهاى بهشتى که با مرواریدهاى بزرگ و یاقوتساخته شده اند، به او عطا مى نماید که چشمى ندیده ، گوشى نشنیده و به ذهن بشرىنیامده است .
و کسى که پانزده روز از رجب را روزه بگیرد، در روز قیامت درتوقفگاه امان یافتگان مى ایستد و هیچ فرشته و رسول و پیامبرى بر او نمى گذرد، مگراین که مى گویند، خوشا به حال تو که امان یافته ، مقرب ، شریف ، سعادتمند و شاد وخرم در بهشتها ساکن خواهى بود.
و کسى که شانزده روز از رجب را روزه بگیرد، جزاولین کسانى است که سوار بر حقیقتهایى از نور مى شوند و در بهشت تا (سراى رحمن)به پرواز در مى آیند.
و کسى که هفده روز از رجب را روزهبگیرد، در روز قیامت بر روى پل صراط براى او هفتاد هزار چراغ مى گذارند، تا با نوراین چراغها از روى پل صراط گذشته و به بهشت برسد و فرشتگان با خوش آمدگوى ، خیرمقدم و مرحبا گفتن و سلام دادن بر او پس از او مى آیند. و کسى که هیجده روز از رجبرا روزه بگیرد، در گنبد ابراهیم علیه السلام در بهشت جاوید بر تختهایى از در ویاقوت جا را بر او تنگ خواهد نمود.
و کسى که نوزده روز از رجب را روزه بگیرد،خداوند براى او در بهشت ، در مقابل کاخ آدم و ابراهیم علیهماالسلام کاخى ار مرواریدتازه براى او مى سازد و او بر آنها سلام مى کند، آنان نیز براى بزرگداشت و اداى حقشبر او سلام مى کنند و در مقابل هر روز از روزه هایى که روزه مى گیرد، روزه هزار سالبراى او نوشته مى شود.
و کسى که بیست روز از رجب را روزه بگیرد، گویا بیست هزارسال خداوند را عبادت کرده است .
و کسى که بیست و یک روز از رجب را روزه بگیرد،در روز قیامت شفاعت او در مورد خطاکارآن و گناهکارانى مانند )ربیعه)  و )مضر( (که دو طایفه با تعداد افراد زیاد هستند) پذیرفته مىشود.
و کسى که بیست و دو روز از رجب را روزه بگیرد، منادى از آسمان ندا مى دهد: اى دوست خدا! مژده باد تو را به بزرگداشت زیاد و دوستى با کسانى که خداوند آنها رامتنعم نموده است از قبیل پیامبران ، راستگویان ، شهدا و صالحان ، و آنان چه دوستانخوبى هستند!
و کسى که بیست و سه روز از رجب را روزه بگیرد،از آسمان او را ندا مىدهند: خوشا به حالت اى بنده خدا! رحمت کمى کشیدى ولى نعمتهاى زیادى به دست اوردى . خوشا به حال تو هنگامى که پرده از پیش رویت برداشته شود و به ثواب بزرگ پروردگارکریمت برسى و در  )دارالسلام( همسایه ابراهیم خلیل علیه السلام شوى .
وکسى که بیست و چهار روز از رجب را روزه بگیرد،فرشته مرگ بصورت جوانى سراغ او مى آیدکه لباس سبزى پوشیده و بر اسبى از اسبهاى بهشتى سوار است ، در دست او حریر سبزى استکه با مشک بسیار خوشبو معطر شده است و نیز جامى طلایى که پر از شراب بهشتى است . هنگام خروج جانش آن را به او مى نوشاند و سختى هاى مرگ را براى او آسان مى نماید وآنگاه روح او را در آن حریر میگذارد که در این حال بویى از آن بر مى خیزد که اهلآسمانهاى هفتگانه آن را احساس مى نمایند. او در قبر خود سیراب مانده و از قبرش نیزسیراب برانگیخته مى شود تا زمانى که به حوض پیامبر صلى الله علیه و آله برسد.
وکسى که بیست و پنج روز از رجب را روزه بگیرد،همانا هنگامى که از قبرش خارج شود،هفتاد هزار فرشته به پیشواز او مى روند که در دست هر کدام از آن فرشتگان بیرقى ازدر و یاقوت است ، با خود زیور آلات و لباسهاى نیکو و کم نظیر همراه دارند و مىگویند، اى دوست خدا! بشتاب بسوى پروردگارت و او از اولین کسانس است که وارد بهشتسکونت مى شود همراه با مقربینى که خدا از آنها راضى شده و آنها نیز از او راضیند. واین سعادت بزرگ است .
و کسى که بیست و شش روز از رجب را روزه بگیرد، خداوند درسایه عرش ‍ صد قصر از در و یاقوت مى سازد که بر سر هر قصرى خیمه اى سرخ از حریربهشتى است و در حالى که مردم مشغول حساب هستند او در ناز و نعمت در آن ساکن مىشود.
و کسى که بیست و هفت روز از رجب را روزه بگیرد، خداوند قبر او را به مقدارراه چهارصد سال وسعت مى دهد و تمام این مقدار را پر از مشک و عنبر مینماید.
وکسى که بیست و هشت روز از رجب را روزه بگیرد،خداوند عزوجل بین او و آتش نه خندق مىگذارد که فاصله هر خندق به مقدار فاصله آسمان و زمین است ، به مقدار راه پانصد سال .
و کسى که بیست و نه روز از رجب را روزه بگیرد، خداوند او را مى آمرزد، گرچهکسى باشد که به دستور ظالم یک دهم اموال مردم را مى گرفته یا زنى باشد که هفتاد باربى عفتى کرده باشد و اگر آن زن با این کار بخواهد خوشنودى خداى عزوجل را بدست آوردهو از جهنم رهایى یابد، خداوند حتما او را مى آمرزد.
و کسى که سى روز از رجب راروزه بگیرد، منادى از آسمان ندا مى دهد: اى بنده خدا! گذشته هایت آمرزیده شد، درباقیمانده عمر خود عملت را از نو شروع کن . و خداوند در تمام بهشتها، در هر بهشتىچهل هزار شهر از طلا به او خواهد داد، که در هر شهرى چهل هزار قصر، در هر چهل هزارهزار خانه ، در هر خانه اى چهل هزار هزار سفره ، در هر سفره چهل هزار هزار کاسه ،در هر کاسه اى چهل هزار هزار نوع خوردنى و نوشیدنى وجود دارد که هر کدام از اینخوردنیها و نوشیدنیها رنگ جداگانه اى دارند. در هر خانه اى چهل هزار هزار تخت ازطلا وجود دارد که اندازه هر کدام از این تختها دو هزار ذراعدر دو هزار ذراع است و بر هرکدام از این تختهادخترى از حورالعین است که هر کدام از آنها سیصد هزار زلف جلو پیشانى از نور دارندکه هر کدام از این زلفها را یک هزار هزار دختر خدمتکار خردسال حمل نموده و با مشک وعنبر خوشبو مى نمایند تا روزه دار رجب پیش او بیاید. تمام اینها براى کسى است کهتمام ماه رجب را روزه بگیرد، عرض کردند: اى پیامبر خدا! کسى که بعلت ضعف با مرض یازنى که پاک نباشد و نتواند روزه بگیرد، چه کارى انجام دهد تا به آنچه فرمودى برسد،؟آن حضرت صلى الله علیه و آله فرمودند: براى هر روز قرص نانى صدقه بدهد. قسم به کسىکه جانم به دست اوست همانا اگر هر روز این طور صدقه بدهد، به آنچه گفتم و بیش از آنمى رسد و بدون تردید اگر تمام مخلوقات آسمانها و زمین همگى جمع شوند تا مقدار ثواباین عمل را معین کنند، به یک دهم فضائل و درجاتى که در بهشتها بدهد چه کارى انجامبدهد تا به آنچه فرمودى برسد؟ آن حضرت صلى الله علیه و آله فرمودند: با این تسبیحدر هر روز صد بار خدا را تسبیح کند تا سى روز تمام شود) : سبحان الاله الجلیل سبحان من لا ینبغى التسبیح الا له سبحانالاعز الاکرم سبحان من لبس العز و هوله اهل.(

/ 1 نظر / 28 بازدید

منبع؟[لبخند][رویا]