نمازهای ایام هفته

 

نمازهای ایام هفته :

 

شنبه :

 

- نماز شب شنبه (1) :

رسول اکرم صلى اللّه علیه و آله فرمود: هر کسشب شنبه دو رکعت نماز کند به حمد و توحید و بیست و پنج بار تسبیحات اربعه
)سبحان اله و الحمدللّه و لا اله الا اللّه و اللّهاکبر(
حق تعالى گناهان او را بیامرزد و از گناهان بیرون رود مثل روزىکه از مادر متولد شده است .

 

- نماز شب شنبه (2) :

از رسول اکرم (صلى اللّه علیه و آله) نقل شده : هرکه در شب شنبه چهار رکعت نماز بخواند ، در هر رکعت سوره حمد یکمرتبه و سوره توحید هفته مرتبه ، نوشته شود از برای او به هر رکعت هفتصدحسنه و عطا کند خدای تعالی به شهرهایی در بهشت .

 

- نماز روز شنبه (1) :

از رسول اکرم (صلى اللّه علیه و آله) نقل شده که فرمود : هرکه در روز شنبه ، چهار رکعت نماز بخواند ، در هر رکعت حمد یکمرتبه و سوره کافرون سه مرتبه و بعد از فارغ شدن ، یک مرتبه آیة الکرسی را بخواند ، بنویسد خدای عزوجل از برای او به هر حرفی ثواب یک شهید .

 

- نماز روز شنبه (2) :

سیدبن طاووس از حضرت اما حسن عسکری (ع) روایت کرده : از پدارنم (علیهم السلام) که هر کس روز شنبه چهار رکعت نماز گذارد و بخواند در هر رکعت بعد از حمد سوره توحید و آیه الکرسی را ، می نویسد خداوندعزوجل او را در درجه پیغمبران و شهدا و صالحین ، و نیکو رفیقانند ایشان .

 

**********

 

یکشنبه :

 

- نماز شب یکشنبه :

رسول (اکرم صلى اللّه علیه و آله) فرمود: هر کس شب یکشنبه شش رکعت نماز کند در هررکعت بعد از حمد هفت بار توحید بخواند خداى تعالى به او مزد شاکرین و صابرین واعمال متقین بخشد و برایش عبادت چهل سال بنویسد و از جایش برنخیزد مگر آمرزیده و ازدنیا برون نشود تا جایش را در بهشت ببیند و مرا هم در خوابش ببیند و هر کس مرا درخوابش دید بهشت برایش واجب شود.

(جمال الاسبوع(

 

- نماز روز یکشنبه (1) :

نقل شده است روز یکشنبه وقت چاشتگاه که آفتاب بالا آمده باشد (بعد از طلوع آفتاب) ، دور رکعت نماز می خوانی ، در رکعت اول بعد از حمد سه مرتبه سوره کوثر و در رکعت دوم بعد از حمد سه مرتبه سوره توحید . کسی که این نماز را بخواند آزاد می شود از آتش و پاک می شود از نفاق و ایمن می شود از عذاب . پس ذکر کرده اند ثوابهای زیادی برای خواننده این نماز .

 

- نماز روز یکشنبه (2) :

از امام حسن عسکری (ع) روایت است : هرکه در این روز (یکشنبه) چهار رکعت نماز بخواند و در هر رکعت حمد و سوره تبارک (ملک) را بخواند ، حق تعالی مکان دهد او را بهشت هرجا که خواهد .

 

**********

 

دوشنبه :

 

- نماز شب دوشنبه (1) :

رسول اکرم صلى اللّه علیه و آله فرمود: هر کس شب دوشنبه دو رکعت نماز کند در هررکعت پانزده حمد و پانزده توحید و پانزدهناس پانزده فلقبخواند و بعد از تمام شدن نماز پانزده آیةالکرسى قرائت کند خداوند نامش را از بهشتیان گرداند و اگر چه از اهل آتش باشد برایشگناهان آشکار را آمرزد و برایش به هر آیه اى که خوانده یک حج و یک عمره نویسد وگویا دو بنده از فرزندان اسماعیل علیه السلام آزاد کرده و شهید بمیرد. (جمالالاسبوع ، ص 64(

 

- نماز شب دوشنبه (2) :

نماز این شب ، دورکعت نقل شده است . در هر رکعت بعد از حمد ، آیة الکرسی و سوره توحید و فلق و ناس هریک را یکمرتبه بخواند و بعد از فارغ شدن از نماز ده مرتبه استغفار کند ( ده مرتبه بگوید : استغفر الله ربی و اتوب الیه ) . نوشته شود از برای او ده حج و عمره خالص ( بدون ریا ) از طرف خدای عزوجل .

 

- نماز روز دوشنبه (1) :

نماز این روز چهار رکعت است و در رکعت اول بعد از حمد یک مرتبه آیة الکرسی و در رکعت دوم حمد یکمرتبه و سوره توحید یکمرتبه . در دو رکعت دوم ، در رکعت اول بعد از حمد سوره فلق یک مرتبه و در رکعت دوم بعد از حمد سوره ناس یک مرتبه . بعد از فارغ شدن از چهار رکعت ، ده مرتبه استغفار کند ( ده مرتبه بگوید : استغفر الله ربی و اتوب الیه ) .

 

- نماز روز دوشنبه (2) :

نقل است : در این روز ده رکعت نماز به جا آورد و بخواند در هر رکعت حمد و توحید هرکدام ده مرتبه . حق تعالی در روز قیامت برای او روشنایی ای قرار دهد تا قبطه برند بر او جمیع خلق خدا .

 

**********

 

سه شنبه :

 

- نماز شب سه شنبه :

رسول اکرم صلى اللّه علیه و آله فرمود: هر کس شب سه شنبه دو رکعت نماز گزارد دررکعت اول حمد و انا انزلنا و در رکعت دوم حمد و هفت بار قل هو اللّه بخواند خدابرایش مى آمرزد و درجات او را بلند نماید و به او از نزد خدا در بهشت خیمه اى از درعطا شود که وسیعتر از یک شهر در دنیا است .

(جمال الاسبوع ، ص 77(

 

- نماز روز سه شنبه (1) :

نماز ای روز دورکعت روایت شده است که در هر رکعت حمد یک مرتبه و سوره والتین و توحید و فلق و ناس هرکدام یک مرتبه .

 

- نماز روز سه شنبه (2) :

فروده اند : در این روز شش رکعت نماز به جا آورد و بخواند در هر رکعت آیه « آمن الرسول » را تا به آخر ( دو آیه آخر سوره بقره ) و سوره زلزلت را یک مرتبه . حق تعالی گناهان او را بیامرزد و از گناهان بیرون آید مانند روزی که از مادر متولد شده است .

 

**********

 

چهارشنبه :

 

- نماز شب چهارشنبه  :

رسول اکرم صلى اللّه علیه و آله فرمودند: هر کس در شب چهارشنبه دو رکعت نماز کندبعد از حمد در هر رکعت آیه الکرسى و توحید و قدر بخواند خداوند گناهان گذشته وآینده او را بیامرزد.

 

- نماز روز چهارشنبه  (1) :

نماز این روز دو رکعت است ، در هر رکعت بعد از حمد سوره زلزلت ( زلزال ) یک مرتبه و سوره توحید سه مرتبه . کسی که این نماز را بخواند خدا رفع کند از او تاریکی قبر را تا روز قیامت . پس ذکر شده ثواب زیاد برای خواننده این نماز . ( جمال الاسبوغ بکمال العمل المشروع ، ص 89 )

 

- نماز روز چهارشنبه (2) :

فرموده اند : در این روز چهار رکعت نماز بگذارد و بخواند در هر رکعت بعد از حمد ، سوره توحید و قدر هرکدام یک مرتبه . خداوند قبول فرماید توبه او را از هر گناهی و تزویج فرماید به او حوریه ای در بهشت .

 

**********

 

پنجشنبه :

 

- نماز شب پنجشنبه (1) :

از فاطمه زهرا سلام اللّه علیها روایت شده که رسول خدا مرا شب پنج شنبه نمازى آموختهر کس شش رکعت (سه دو رکعتى ) نماز کند در هر رکعت بعد از حمد بخواند:
«قل اللهم مالک الملک توتى الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعزمن تشاء و نذل من تشاء بیدک الخیر انک على کل شى ء قدیر تولج اللیل فى النهار وتولج النهار فى اللیل و تخرج الحى من المیت و تخرج المیت من الحى و تزرق من تشاءبغیر حساب » .
بخواند چون از نماز فارغ شد بگوید:
« جزى اللّه محمدا ما هو اهله »
خدا برایش بیامرزد هرگناهى را تا هفتاد سال و به او از ثواب ناشمار عطا فرماید.

 

- نماز شب پنجشنبه (2) :

نماز این شب شش رکعت است . در هر رکعت بعد از حمد ، آیة الکرسی و سوره کافرون هرکدام یک مرتبه و سوره توحید را سه مرتبه ، و بعد از تمام شدن نماز ، سه مرتبه آیة الکرسی را بخواند . هرکه این نماز را بخواند اگر نزد خدا شقاوت داشته باشد خدا ملکی را می فرستد که شقاوتش را پاک کند و جای آن سعادت بنویسد .

 

- نماز روز پنجشنبه (1) :

نماز این روز دورکعت است ، در هر رکعت حمد یک مرتبه و سوره نصر و کوثر هرکدام پنج مرتبه ، و بعد از عصر چهل مرتبه سوره توحید را بخواند و چهل مرتبه استغفار نماید . کسی که این نماز را بخواند عطا شود به او حسنات به عدد آنچه در بهشت و جهنم است .

 

- نماز روز پنجشنبه (2) :

فرمایش است : در این روز ده رکعت نماز بگذارد و بخواند در هر رکعت سوره حمد و توحید هرکدام ده مرتبه ، ملائکه به او گویند هرحاجتی که داری بخواه که برآورده خواهد شد .

 

**********

 

جمعه :

 

- نماز شب جمعه :

از رسول خدا روایت شده هر کس شب جمعه دو رکعت نماز کند در هر رکعت بعد از حمد هفتادمرتبه توحید بخواند و بعد از تمام شدن نماز هفتاد بار بگوید«استغفروا اللّه»بهآن خدایى که مرا به حق انگیخته اگر با این نماز نمازگذار براى تمام امتم دعا کند ازخدا براى آنها بهشت را به شفاعتش مى گیرد و خداوند به او به هر حرفى در این استغفاربه عدد نجوم آسمان خانه بخشد و در هر خانه به عدد نجوم آسمان قصر باشد و در هر قصرىبه شمار ستارگان آسمان خزینه در هر خزینه همان قدر سریر در هر سریرى همان قدر فرش وبه عدد نجوم جاریه خداى مهربان همه این ثوابها را عطا مى کند به کسى که این دو رکعترا بخواند.

 

- نماز روز جمعه :

فرمایش است : در این روز چهاررکعت نماز گزارد و بخواند در هر رکعت سوره حمد و تبارک ( ملک ) و سجده . حق تعالی او را داخل بهشت کند شفاعت او را در حق اهل بیت او قبول فرماید و نگه دارد او را از فشار قبر و هوسهای قیامت ( فتنه دجال ) .

/ 1 نظر / 49 بازدید
سمانه

سلام خیییللیی عاللی بود واقعا ممنون